English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2815474  
造访人次 :  27447129    在线人数 :  162
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"molavian h r"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-4 / 4 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
臺大學術典藏 2018-09-10T04:48:42Z The spin liquid state of the Tb2Ti2O7 pyrochlore antiferromagnet: a puzzling state of affairs Enjalran, M.;Gingras, M. J. P.;Kao, Y. J.;Del Maestro, A.;Molavian, H. R.; Enjalran, M.; Gingras, M. J. P.; Kao, Y. J.; Del Maestro, A.; Molavian, H. R.; YING-JER KAO
臺大學術典藏 2018-09-10T04:48:42Z The spin liquid state of the Tb2Ti2O7 pyrochlore antiferromagnet: a puzzling state of affairs Enjalran, M.;Gingras, M. J. P.;Kao, Y. J.;Del Maestro, A.;Molavian, H. R.; Enjalran, M.; Gingras, M. J. P.; Kao, Y. J.; Del Maestro, A.; Molavian, H. R.; YING-JER KAO
臺大學術典藏 2018-09-10T04:28:44Z Understanding paramagnetic spin correlations in the spin-liquid pyrochlore Tb2Ti2O7 Kao, Y. J.;Enjalran, M.;Del Maestro, A.;Molavian, H. R.;Gingras, M. J. P.; Kao, Y. J.; Enjalran, M.; Del Maestro, A.; Molavian, H. R.; Gingras, M. J. P.; YING-JER KAO
臺大學術典藏 2018-09-10T04:28:44Z Understanding paramagnetic spin correlations in the spin-liquid pyrochlore Tb2Ti2O7 Kao, Y. J.;Enjalran, M.;Del Maestro, A.;Molavian, H. R.;Gingras, M. J. P.; Kao, Y. J.; Enjalran, M.; Del Maestro, A.; Molavian, H. R.; Gingras, M. J. P.; YING-JER KAO

显示项目 1-4 / 4 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目