English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2804364  
造访人次 :  26274788    在线人数 :  132
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"tunney j"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-5 / 5 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
臺大學術典藏 2020-04-28T07:12:22Z Nano fabrication of conducting polymers for NO Gas by dip pen nanolithography Lu, H.-H.; Lin, C.-Y.; Hsiao, T.-C.; Ho, K.-C.; Tunney, J.; Yang, D.; Evoy, S.; Lee, C.-K.; Lin, C.-W.; CHIH-KUNG LEE
臺大學術典藏 2018-09-10T06:57:24Z Chemiresistive NO gas sensor based on zinc oxide nanorods Lin, C.-Y.; Nien, P.-C.; Feng, W.-Y.; Lin, C.-W.; Tunney, J.; Ho, K.-C.; CHII-WANN LIN; KUO-CHUAN HO
臺大學術典藏 2018-09-10T06:24:25Z Nano fabrication of conducting polymers for NO gas by Dip pen nanolithography. KUO-CHUAN HO; KUO-CHUAN HO;Lin, C.W.;Lee, C.K.;Evoy, S.;Yang, D.;Tunney, J.;Ho, K.C.;Hsiao, T.C.;Lin, C.Y.;Lu, H.H.; Lu, H.H.; Lin, C.Y.; Hsiao, T.C.; Ho, K.C.; Tunney, J.; Yang, D.; Evoy, S.; Lee, C.K.; Lin, C.W.
臺大學術典藏 2018-09-10T06:24:25Z Nano fabrication of conducting polymers for NO gas by Dip pen nanolithography. KUO-CHUAN HO; KUO-CHUAN HO;Lin, C.W.;Lee, C.K.;Evoy, S.;Yang, D.;Tunney, J.;Ho, K.C.;Hsiao, T.C.;Lin, C.Y.;Lu, H.H.; Lu, H.H.; Lin, C.Y.; Hsiao, T.C.; Ho, K.C.; Tunney, J.; Yang, D.; Evoy, S.; Lee, C.K.; Lin, C.W.
臺大學術典藏 2007 Nano fabrication of conducting polymers for NO Gas by dip pen nanolithography Lu, H.-H.; Lin, C.-Y.; Hsiao, T.-C.; Ho, K.-C.; Tunney, J.; Yang, D.; Evoy, S.; Lee, C.-K.; Lin, C.-W.; CHII-WANN LIN; KUO-CHUAN HO

显示项目 1-5 / 5 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目