English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2780431  
造访人次 :  24967490    在线人数 :  79
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"tzeng huey yang"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-1 / 1 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
臺大學術典藏 2018-09-10T15:35:03Z Association Between Serum Level of Hepatitis B Surface Antigen at End of Entecavir Therapy and Risk of Relapse in E Antigen–Negative Patients Yao-Chun Hsu;Lein-Ray Mo;Chi-Yang Chang;Ming-Shiang Wu;Jia-Horng Kao;Wen-Lun Wang;Tzeng-Huey Yang;Chaur-Shine Wang;Ming-Feng Chiang;Chieh-Chang Chen;Yu-Jen Fang;Hsu-Wei Hung;Chun-Ying Wu;Jaw-Town Linhsu, Yao-Chun;Mo, Lein-Ray;Chang, Chi-Yang;Wu, Ming-Shiang;Kao, Jia-Horng;Wang, Wen-Lun;Yang, Tzeng-Huey;Wang, Chaur-Shine;Chiang, Ming-Feng;Chen, Chieh-Chang;Fang, Yu-Jen;Hung, Hsu-Wei;Wu, Chun-Ying;Lin, Jaw-Town; Hsu, Yao-Chun; MING-SHIANG WU; Mo, Lein-Ray; JIA-HORNG KAO; Chang, Chi-Yang; Wu, Ming-Shiang; Wu, Ming-Shiang; Kao, Jia-Horng; Kao, Jia-Horng; Wang, Wen-Lun; Wang, Wen-Lun; Yang, Tzeng-Huey; Yang, Tzeng-Huey; Wang, Chaur-Shine; Chiang, Ming-Feng; Chiang, Ming-Feng; Chen, Chieh-Chang; Chen, Chieh-Chang; Fang, Yu-Jen; Fang, Yu-Jen; Hung, Hsu-Wei; Hung, Hsu-Wei; Wu, Chun-Ying; Wu, Chun-Ying; Lin, Jaw-Town

显示项目 1-1 / 1 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目