English  |  正體中文  |  简体中文  |  總筆數 :2295069  
造訪人次 :  11288120    線上人數 :  207
教育部委託研究計畫      計畫執行:國立臺灣大學圖書館
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
關於TAIR

瀏覽

消息

著作權

相關連結

"yun hui huang"的相關文件

回到依作者瀏覽
依題名排序 依日期排序

顯示項目 1-2 / 2 (共1頁)
1 
每頁顯示[10|25|50]項目

機構 日期 題名 作者
元智大學 2011-06 Effect of Vanadium Incorporation on Electrochemical Performance of LiFePO4 for Lithium-Ion Batteries Lu-Lu Zhang; Gan Liang; Alexander Ignatov; Mark C. Croft; Xiao-Qin Xiong; I-Ming Hung; Yun-Hui Huang; Xian-Luo Hu; Wu-Xing Zhang; Yun-Long Peng
元智大學 2011-06 Effect of Vanadium Incorporation on Electrochemical Performance of LiFePO4 for Lithium-ion Batteries Lu-Lu Zhang; Gan Liang; Alexander Ignatov; Mark C. Croft; Xiao-Qin Xiong; I-Ming Hung; Yun-Hui Huang; Xian-Luo Hu; Wu-Xing Zhang; Yun-Long Peng

顯示項目 1-2 / 2 (共1頁)
1 
每頁顯示[10|25|50]項目