English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2264099  
造访人次 :  10202852    在线人数 :  207
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 279601-279625 / 1143932 (共45758页)
<< < 11180 11181 11182 11183 11184 11185 11186 11187 11188 11189 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Kuo, Zhe-Wei 1
Kuo-Zhen Su 1
Kuo, Zheng-yang 1
Kuo, Zheng-Yen 1
KUO ZHENG ZONG 1
Kuo, Zi-How 2
Kuo Zi-Li 1
Kuo, Zi-Liang 1
Kuo, Zi-xiu 1
Kuo, Zong-Keng 2
Kuo, Zong-Yuan 1
Kuo* , Wen-Rei 3
Kuo –Sung Chang 1
Kuo(共同第一), Chao-Jen 1
Kuo, 郭俊良 Chun-Liang 1
Kuo(郭保麟), Pao-Lin 1
Kuo), 郭倫甄(Lun-Cheng 1
Kuo, 郭勝南 Sheng-Nan 2
Kuo), 郭咏臻(Yung-Chen 1
Kuo)*, 郭悅雄(Yueh-Hsiung 1
Kuo(郭旻修), Min-Hsiu 1
Kuo(郭毓晏), Yu-Yan 1
Kuo), 郭煌宗(Haung-Tsung 1
Kuo), 郭玉萍(Yu-Ping 1
Kuo, 郭瓊文 Chiung-Wen 1

显示项目 279601-279625 / 1143932 (共45758页)
<< < 11180 11181 11182 11183 11184 11185 11186 11187 11188 11189 > >>
每页显示[10|25|50]项目