English  |  正體中文  |  简体中文  |  總筆數 :2796801  
造訪人次 :  21593511    線上人數 :  103
教育部委託研究計畫      計畫執行:國立臺灣大學圖書館
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
關於TAIR

瀏覽

消息

著作權

相關連結

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO 英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目 1-25 / 1269247 (共50770頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

作者 項目數量
+B39林文傑(Lin, Wen-Chieh) 1
+萬人迷2人組 1
0 6
000107940, tku_id: 1
04-26930149 1
081410-1 - 081410-5 1
1 12
1, 1 2
1,2陳玉桐1陳芬如2林珮瀞3 1
1, 3Wen-Hung Chao 3
(1. Bour-Jr Wang) 1
1. C.-W. Hsin, Cheng-Ling Lee 1
1. Chen 1
(1. Chen, I-L.) 1
1 Cheng-Hsiung Huang 1
1, Chi-Jen Tai 1
1, Ching-Hsein Chen 1
1, Chiu-Yeh Wu 1
1. Han-Lin Li, Li-Ching Ma 1
1.Jeng 1
1.Lin, C.Y.Y. 1
"(1. Lo, Y.-T.) 1
1, Mei-Ing Chung 1
1, Mei-Ling Ho 1
1. Ray-Jade Chen 1

顯示項目 1-25 / 1269247 (共50770頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目