English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2816755  
造访人次 :  27594626    在线人数 :  807
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

台湾机构典藏 TAIR >  统计图表
Taiwan Academic Institutional Repository
机构笔数排名
12345678910
2024-05NTUS
352512
NTU
222854
NCKU
184627
NCTU
158506
NCCU
141319
ASIA
110023
NTNU
96510
TKU
95882
NTUST
80127
NCU
78852
2024-04NTUS
352512
NTU
222854
NCKU
180397
NCTU
158506
NCCU
141043
ASIA
109623
NTNU
96510
TKU
95882
NTUST
80127
NCU
78818
2024-03NTUS
352512
NTU
222854
NCKU
179040
NCTU
158506
NCCU
140636
ASIA
109022
NTNU
96510
TKU
95867
NTUST
80127
NCU
78728
2024-02NTUS
352512
NTU
222854
NCKU
178682
NCTU
158506
NCCU
140096
ASIA
109022
NTNU
96510
TKU
95502
NTUST
80127
NCU
78345
2024-01NTUS
352512
NTU
222854
NCKU
178586
NCTU
158462
NCCU
139521
ASIA
109022
NTNU
96510
TKU
95433
NTUST
80127
NCU
78345
2023-12NTUS
352512
NTU
222854
NCKU
178426
NCTU
158160
NCCU
139118
ASIA
109022
NTNU
96510
TKU
95280
NTUST
80127
NCU
78111
2023-11NTUS
352512
NTU
222854
NCKU
178306
NCTU
158076
NCCU
138605
ASIA
109022
NTNU
96510
TKU
95227
NTUST
80127
NCU
78111
2023-10NTUS
352512
NTU
222854
NCKU
178178
NCTU
157835
NCCU
138297
ASIA
108689
NTNU
96510
TKU
95152
NTUST
80127
NCU
78111
2023-09NTUS
352512
NTU
222854
NCKU
177896
NCTU
157500
NCCU
137903
ASIA
108462
NTNU
96510
TKU
95055
NTUST
80127
NCU
76531
2023-08NTUS
352512
NTU
222854
NCKU
174463
NCTU
157308
NCCU
137050
ASIA
108462
NTNU
96510
TKU
94928
NTUST
80127
NCU
76456
2023-07NTUS
352512
NTU
222854
NCKU
174460
NCTU
157232
NCCU
136532
ASIA
108462
NTNU
96510
TKU
94810
NTUST
80127
NCU
76456
2023-06NTUS
352512
NTU
222854
NCKU
174143
NCTU
156874
NCCU
135820
ASIA
108462
NTNU
96510
TKU
94678
NTUST
80127
NCU
75982
2023-05NTUS
352512
NTU
222854
NCKU
171516
NCTU
156755
NCCU
135364
ASIA
107655
NTNU
96510
TKU
94669
NTUST
80127
NCU
75982
2023-04NTUS
352512
NTU
222855
NCKU
167052
NCTU
156191
NCCU
134932
ASIA
107613
NTNU
96510
TKU
94669
NTUST
80127
NCU
75651
2023-03NTUS
352512
NTU
222855
NCTU
156152
NCKU
155295
NCCU
134404
ASIA
107582
NTNU
96510
TKU
93528
NTUST
80127
NCU
75533
2023-02NTUS
352512
NTU
222855
NCTU
155959
NCKU
148966
NCCU
133995
ASIA
106910
NTNU
96510
TKU
93527
NTUST
80127
NCU
75368
2023-01NTUS
352512
NTU
222854
NCTU
155915
NCKU
148966
NCCU
133574
ASIA
106910
NTNU
96510
TKU
93615
NTUST
80127
NCU
75368
2022-12NTUS
352512
NTU
222854
NCTU
155893
NCKU
148393
NCCU
133286
ASIA
106910
NTNU
96510
TKU
93629
NTUST
80127
NCU
75369
2022-11NTUS
416365
NTU
222854
NCTU
155727
NCKU
148254
NCCU
131935
ASIA
106580
NTNU
96510
TKU
93666
NTUST
80125
NCU
75369
2022-10NTUS
416365
NTU
222854
NCTU
155593
NCKU
145420
NCCU
131935
ASIA
106525
NTNU
96510
TKU
93671
NTUST
80116
NCU
75369
2022-09NTUS
416365
NTU
222854
NCTU
155488
NCKU
145416
NCCU
131935
ASIA
105803
NTNU
96510
TKU
93651
NTUST
78285
NCU
74010
2022-08NTUS
414091
NTU
222855
NCTU
153773
NCKU
145412
NCCU
131935
ASIA
105803
NTNU
96510
TKU
93650
NTUST
78273
NCU
74010
2022-07NTU
222855
NCTU
152373
NCKU
145402
NCCU
131467
ASIA
105803
NTNU
96510
TKU
93650
NTUST
78272
NCU
74010
NCHU
67235
2022-06NTU
222855
NCTU
152373
NCKU
145390
NCCU
131041
ASIA
105789
NTNU
96510
TKU
93638
NTUST
76880
NCU
73032
NCHU
67235
2022-05NTU
222855
NCTU
152373
NCKU
145338
NCCU
130708
ASIA
105671
NTNU
96510
TKU
93562
NTUST
76855
NCU
73032
NCHU
67235
2022-04NTU
222855
NCTU
152054
NCKU
145145
NCCU
130498
ASIA
105671
NTNU
96510
TKU
93528
NTUST
76854
NCU
72997
NCHU
67235
2022-03NTU
222855
NCTU
152010
NCKU
145141
NCCU
130066
ASIA
105671
NTNU
96510
TKU
93495
NTUST
76844
NCU
72887
NCHU
67235
2022-02NTU
222855
NCTU
152010
NCKU
144915
NCCU
129650
ASIA
105671
NTNU
96510
TKU
93156
NTUST
76826
NCU
72887
NCHU
67235
2022-01NTU
222855
NCTU
152010
NCKU
144669
NCCU
129315
ASIA
105671
NTNU
96510
TKU
92965
NTUST
76804
NCU
72887
NCHU
67235
2021-12NTU
222855
NCTU
152010
NCKU
144661
NCCU
128897
ASIA
105671
NTNU
96510
TKU
92698
NTUST
76803
NCU
72880
NCHU
67235
2021-11NTU
222855
NCTU
152010
NCKU
141274
NCCU
128525
ASIA
105671
NTNU
96510
TKU
92571
NTUST
76791
NCU
70588
NCHU
67235
2021-10NTU
222855
NCTU
152010
NCKU
140414
NCCU
128182
ASIA
105671
NTNU
96510
TKU
92528
NTUST
74383
NCU
70588
NCHU
67235
2021-09NTU
222855
NCTU
152005
NCKU
140413
NCCU
127814
ASIA
105672
NTNU
96510
TKU
92406
NTUST
74437
NCU
70585
NCHU
67235
2021-08NTU
222856
NCTU
152005
NCKU
140396
NCCU
127414
ASIA
105672
NTNU
96510
TKU
92115
NCU
70585
NTUST
70529
NCHU
67235
2021-07NTU
222857
NCTU
151024
NCKU
140394
NCCU
126892
ASIA
105672
NTNU
96510
TKU
91877
NCU
70585
NTUST
70468
NCHU
67235
2021-06NTU
222857
NCTU
151024
NCKU
140387
NCCU
126530
ASIA
105672
NTNU
96510
TKU
91876
NCU
70585
NTUST
70468
NCHU
67235
2021-05NTU
222857
NCTU
151024
NCKU
140387
NCCU
125971
ASIA
105672
NTNU
96510
TKU
91823
NCU
70585
NTUST
70468
NCHU
67235
2021-04NTU
222857
NCTU
151024
NCKU
140377
NCCU
125512
ASIA
105672
NTNU
96510
TKU
91696
NCU
70585
NTUST
70468
NCHU
67235
2021-03NTU
222857
NCTU
151024
NCKU
140376
NCCU
125088
ASIA
105672
NTNU
96510
TKU
91495
NTUST
70468
NCU
70291
NCHU
67235
2021-02NTU
222857
NCTU
151024
NCKU
139864
NCCU
124662
ASIA
105672
NTNU
96510
TKU
91038
NTUST
70468
NCU
69937
NCHU
67235
2021-01NTU
222855
NCTU
151024
NCKU
139864
NCCU
124493
ASIA
105672
NTNU
96510
TKU
90947
NTUST
70468
NCU
69937
NCHU
67235
2020-12NTU
222855
NCTU
151024
NCKU
139768
NCCU
124089
ASIA
105672
NTNU
96510
TKU
90878
NTUST
70455
NCU
69937
NCHU
67235
2020-11NTU
222855
NCTU
151024
NCKU
138538
NCCU
123590
ASIA
105769
NTNU
96510
TKU
90725
NTUST
70452
NCU
69561
NCHU
67235
2020-10NTU
222855
NCTU
151024
NCKU
138343
NCCU
123147
ASIA
105768
NTNU
96510
TKU
90627
NTUST
70520
NCU
69561
NCHU
67235
2020-09NTU
222855
NCTU
151024
NCKU
135848
NCCU
122733
ASIA
105609
NTNU
96510
TKU
90592
NCU
69561
NTUST
69501
NCHU
67235
2020-08NTU
222855
NCTU
151024
NCKU
131700
NCCU
122132
ASIA
105436
NTNU
96510
TKU
90363
NTUST
69475
NCU
68069
NCHU
67235
2020-07NTU
222855
NCTU
150955
NCKU
131698
NCCU
121619
ASIA
105278
NTNU
96510
TKU
90363
NTUST
69474
NCU
68069
NCHU
67235
2020-06NTU
222855
NCTU
150514
NCKU
131696
NCCU
121227
ASIA
105278
NTNU
96510
TKU
90210
NTUST
69472
NCU
68069
NCHU
67235
2020-05NTU
222855
NCTU
150514
NCKU
131684
NCCU
120810
ASIA
105277
NTNU
96510
TKU
90025
NTUST
69461
NCU
67783
NCHU
67235
2020-04NTU
222855
NCTU
150102
NCKU
131047
NCCU
120392
ASIA
105277
NTNU
96510
TKU
90029
NTUST
68981
NCU
67783
NCHU
67235
2020-03NTU
222855
NCTU
150102
NCKU
131026
NCCU
119959
ASIA
105197
NTNU
96510
TKU
89856
NTUST
68902
NCU
67621
NCHU
67235
2020-02NTU
222855
NCTU
149952
NCKU
131021
NCCU
119533
ASIA
105176
NTNU
96510
TKU
89549
NTUST
68527
NCU
67621
NCHU
67235
2020-01NTU
222854
NCTU
149734
NCKU
130993
NCCU
119107
ASIA
105178
NTNU
96510
TKU
89457
NTUST
68532
NCU
67621
NCHU
67235
2019-12NTU
222854
NCTU
149580
NCKU
130949
NCCU
118919
ASIA
105178
NTNU
96510
TKU
89354
NTUST
67561
NCHU
67235
NCU
66984
2019-11NTU
222854
NCTU
149247
NCKU
127227
NCCU
118473
ASIA
105178
NTNU
96510
TKU
89265
NTUST
67552
NCHU
67235
NCU
66984
2019-10NTU
222854
NCTU
149247
NCKU
127223
NCCU
118030
ASIA
104956
NTNU
96510
TKU
89150
NCHU
67235
NTUST
67204
NCU
66984
2019-09NTU
222854
NCTU
149026
NCKU
127035
NCCU
117355
ASIA
104710
NTNU
96510
TKU
88570
NCHU
67235
NCU
66984
NTUST
66113
2019-08NTU
222854
NCTU
148804
NCKU
126899
NCCU
116258
ASIA
104509
NTNU
96510
TKU
88316
NCHU
67235
NTUST
66104
NCU
65421
2019-07NTU
222853
NCTU
148371
NCKU
126365
NCCU
115420
ASIA
104503
NTNU
96510
TKU
88316
NCHU
67235
NTUST
66083
NCU
65421
2019-06NTU
222853
NCTU
148317
NCKU
126345
NCCU
114944
ASIA
104503
NTNU
96510
TKU
88305
NCHU
67235
NTUST
66079
NCU
65318
2019-05NTU
222853
NCTU
148134
NCKU
126152
NCCU
114532
ASIA
104503
NTNU
96510
TKU
88177
NCHU
67235
NTUST
66070
NCU
65317
2019-04NTU
222853
NCTU
147833
NCKU
125820
NCCU
114080
ASIA
104424
NTNU
96510
TKU
87840
NCHU
67235
NCU
65317
NTUST
65263
2019-03NTU
222853
NCTU
143900
NCKU
125336
NCCU
113667
ASIA
104424
NTNU
96510
TKU
87590
NCHU
67235
NTUST
65212
null
65140
2019-02NTU
222853
NCTU
147070
NCKU
125301
NCCU
113307
ASIA
104424
NTNU
96510
TKU
87261
NCHU
67235
null
65140
NTUST
64840
2019-01NTU
222853
NCTU
147070
NCKU
125288
NCCU
113180
ASIA
104424
NTNU
96510
TKU
87179
NCHU
67235
null
65140
NTUST
64828
2018-12NTU
222853
NCTU
147051
NCKU
125256
NCCU
112651
ASIA
104424
NTNU
96510
TKU
87117
NCHU
67235
NTUST
64827
NCU
64401
2018-11NTU
222853
NCTU
146978
NCKU
122885
NCCU
112183
ASIA
104270
NTNU
96510
TKU
87025
NCHU
67235
NTUST
64780
NCU
63753
2018-10NTU
222853
NCTU
146899
NCKU
122703
NCCU
111844
ASIA
104269
NTNU
96510
TKU
86885
NCHU
67235
NCU
63753
NTUST
63385
2018-09NTU
222826
NCTU
146727
NCKU
122675
NCCU
111256
ASIA
104104
NTNU
96510
TKU
86446
NCHU
67235
NCU
63753
NTUST
63375
2018-08NTU
222823
NCTU
146672
NCKU
122338
NCCU
110926
ASIA
104104
NTNU
96510
TKU
86284
NCHU
67235
NCU
63753
null
63253
2018-07NTU
222825
NCTU
143232
NCKU
122333
NCCU
110193
ASIA
103907
NTNU
96510
TKU
85142
NCHU
67235
null
63247
NCU
62278
2018-06NTU
222825
NCTU
143232
NCKU
122643
NCCU
109249
ASIA
103759
NTNU
96510
TKU
85140
NCHU
67235
null
63247
NCU
62278
2018-05NTU
222827
NCTU
143157
NCKU
121409
NCCU
108521
ASIA
103611
NTNU
96510
TKU
84976
NCHU
67235
null
63045
NCU
62278
2018-04NTU
222541
NCTU
143078
NCKU
120824
NCCU
108119
ASIA
103537
NTNU
96510
TKU
84770
NCHU
67235
null
63027
NTHU
62174
2018-03NTU
222537
NCTU
142997
NCKU
120826
NCCU
107834
ASIA
103407
NTNU
96510
TKU
84468
NCHU
67235
null
62913
NTHU
62174
2018-02NTU
222537
NCTU
142980
NCKU
120824
NCCU
107208
ASIA
101627
NTNU
96510
TKU
84106
NCHU
67235
null
62913
NTHU
62174
2018-01NTU
222446
NCTU
142964
NCKU
120702
NCCU
106957
ASIA
101554
NTNU
96510
TKU
84056
NCHU
67235
null
62909
NTHU
62174
2017-12NTU
222446
NCTU
137770
NCKU
119519
NCCU
106685
ASIA
101539
NTNU
96510
TKU
83928
NCHU
67235
null
62909
NTHU
62174
2017-11NTU
222015
NCTU
137642
NCKU
119306
NCCU
106199
ASIA
101265
NTNU
96510
TKU
83668
NCHU
67235
null
62899
NTHU
62174
2017-10NTU
222014
NCTU
137158
NCKU
116931
NCCU
105571
ASIA
101180
NTNU
96510
TKU
83335
NCHU
67235
null
62865
NTHU
62174
2017-09NTU
222006
NCTU
136867
NCKU
116887
NCCU
104600
ASIA
100973
NTNU
96510
TKU
83182
NCHU
67235
null
62861
NTHU
62174
2017-08NTU
219624
NCTU
136867
NCKU
116819
NCCU
103809
ASIA
100264
NTNU
96510
TKU
83164
NCHU
67235
null
62861
NTHU
62174
2017-07NTU
219623
NCTU
136794
NCKU
116768
NCCU
102954
ASIA
100264
NTNU
96510
TKU
82017
NCHU
67235
null
62861
NTHU
62175
2017-06NTU
219291
NCTU
136406
NCKU
116213
NCCU
102076
ASIA
100264
NTNU
96510
TKU
81869
NCHU
67235
null
62855
NTHU
62179
2017-05NTU
217621
NCTU
136376
NCKU
115049
NCCU
101583
ASIA
100264
NTNU
96510
TKU
81758
NCHU
67235
null
62738
NTHU
62179
2017-04NTU
217139
NCTU
136273
NCKU
114644
NCCU
100750
ASIA
100264
NTNU
96510
TKU
81691
NCHU
67235
NTHU
62179
NCU
59008
2017-03NTU
216839
NCTU
132091
NCKU
111688
ASIA
100267
NCCU
99664
NTNU
96510
TKU
81600
NCHU
67235
NTHU
62179
NCU
59008
2017-02NTU
209749
NCTU
132044
NCKU
111182
NCCU
98420
NTNU
96510
ASIA
95028
TKU
81136
NCHU
67235
NTHU
62179
NCU
58787
2017-01NTU
209049
NCTU
132044
NCKU
110880
NCCU
98013
NTNU
96510
ASIA
94859
TKU
80840
NCHU
67235
NTHU
62179
NCU
58787
2016-12NTU
209042
NCTU
132019
NCKU
110560
NCCU
97334
NTNU
96510
ASIA
94940
TKU
80506
NCHU
67235
NTHU
62179
NCU
58787
2016-11NTU
209026
NCTU
131239
NCKU
110435
NTNU
96510
NCCU
96295
ASIA
94982
TKU
80168
NCHU
67235
NTHU
62189
null
57672
2016-10NTU
209024
NCTU
131183
NCKU
110379
NTNU
96510
NCCU
95307
ASIA
94889
TKU
79665
NCHU
67235
NTHU
62171
null
57545
2016-09NTU
209023
NCTU
131001
NCKU
110209
NTNU
96510
ASIA
94882
NCCU
94539
TKU
79139
NCHU
67235
NTHU
62171
TMU
57142
2016-08NTU
209013
NCTU
131001
NCKU
110098
NTNU
96510
ASIA
94442
NCCU
93247
TKU
79017
NCHU
67235
NTHU
62158
TMU
57024
2016-07NTU
209013
NCTU
130703
NCKU
109801
NTNU
96510
ASIA
93193
NCCU
91759
TKU
78493
NCHU
67235
NTHU
62157
TMU
57024
2016-06NTU
209008
NCTU
130703
NCKU
109743
NTNU
96510
ASIA
93182
NCCU
90815
TKU
78493
NCHU
67235
NTHU
62157
TMU
56970
2016-05NTU
209006
NCTU
130703
NCKU
108843
NTNU
96510
ASIA
93182
NCCU
89542
TKU
78439
NCHU
67235
NTHU
62157
TMU
56657
2016-04NTU
209001
NCTU
130632
NCKU
105079
NTNU
96510
ASIA
93182
NCCU
81703
TKU
78440
NCHU
67235
NTHU
62155
TMU
56521
2016-03NTU
209003
NCTU
130576
NCKU
104047
NTNU
96510
ASIA
90428
TKU
77466
NCCU
76364
NCHU
67235
NTHU
62150
TMU
56354
2016-02NTU
209003
NCTU
128686
NCKU
103917
NTNU
96510
ASIA
90006
TKU
77454
NCCU
74390
NCHU
67235
NTHU
62130
TMU
56275
2016-01NTU
209002
NCTU
128653
NCKU
103536
NTNU
96510
ASIA
90006
TKU
77453
NCCU
73989
NCHU
67235
NTHU
62124
TMU
56253
2015-12NTU
209002
NCTU
128432
NCKU
101557
NTNU
96510
ASIA
90005
TKU
75831
NCCU
73374
NCHU
67245
NTHU
61849
TMU
56233
2015-11NTU
208845
NCTU
127391
NCKU
99817
NTNU
96510
ASIA
89387
TKU
75769
NCCU
72677
NCHU
67245
NTHU
60332
TMU
56085
2015-10NTU
208724
NCTU
124959
NCKU
99816
NTNU
96510
ASIA
88479
TKU
75684
NCCU
72448
NCHU
67241
NTHU
60112
TMU
55904
2015-09NTU
205618
NCTU
124768
NCKU
99816
NTNU
96510
ASIA
83267
TKU
75434
NCCU
71986
NCHU
67241
NTHU
60087
TMU
55903
2015-08NTU
205613
NCTU
124747
NCKU
99815
NTNU
96510
ASIA
82932
TKU
75253
NCCU
71327
NCHU
67242
NTHU
60081
TMU
55857
2015-07NTU
205615
NCTU
124740
NCKU
99045
NTNU
96510
ASIA
82244
TKU
75164
NCCU
70501
NCHU
67242
NTHU
60078
TMU
55006
2015-06NTU
205615
NCTU
123401
NCKU
98842
NTNU
96510
ASIA
82204
TKU
75069
NCCU
69598
NCHU
67242
NTHU
60074
TMU
54768
2015-05NTU
205612
NCKU
98022
NTNU
96513
ASIA
81969
TKU
74976
NCTU
70938
NCCU
68879
NCHU
67242
NTHU
60070
TMU
54563
2015-04NTU
203365
NCKU
97655
NTNU
96513
ASIA
81861
TKU
73273
NCTU
70938
NCCU
68400
NCHU
67242
NTHU
60067
NCU
53705
2015-03NTU
203373
NTNU
96513
NCKU
96230
ASIA
81847
TKU
72922
NCTU
70938
NCCU
67753
NCHU
67242
NTHU
60050
NCU
53705
2015-02NTU
203285
NTNU
96513
NCKU
95961
NCTU
85681
ASIA
81581
TKU
72360
NCHU
67242
NCCU
67051
NTHU
60047
NCU
53254
2015-01NTU
203284
NTNU
96513
NCKU
95898
NCTU
85681
ASIA
81328
TKU
72063
NCHU
67242
NCCU
66735
NTHU
60046
NCU
53233
2014-12NTU
204030
NTNU
96513
NCKU
95596
NCTU
85681
ASIA
81259
TKU
71814
NCHU
67242
NCCU
66051
NTHU
60039
NCU
52835
2014-11NTU
203882
NTNU
96513
NCKU
92361
NCTU
85681
ASIA
81095
TKU
71546
NCHU
67242
NCCU
65243
NTHU
60025
NCU
52835
2014-10NTU
200137
NTNU
96513
NCKU
91063
NCTU
85681
ASIA
80853
TKU
71423
NCHU
67242
NCCU
64493
NTHU
60024
NCU
52790
2014-09NTU
200103
NTNU
96513
NCKU
91075
ASIA
75123
NCTU
74927
TKU
71006
NCHU
67242
NCCU
63777
NTHU
60016
NCU
51428
2014-08NTU
200103
NTNU
96218
NCKU
90283
NCTU
74927
ASIA
74643
TKU
70687
NCHU
67241
NCCU
62977
NTHU
59263
NCU
51301
2014-07NTU
200103
NTNU
95815
NCKU
89201
NCTU
74926
ASIA
74463
TKU
71138
NCHU
67241
NCCU
61588
NTHU
57692
NCU
51063
2014-06NTU
199689
NTNU
95743
NCKU
87977
ASIA
73972
TKU
71141
NCTU
70938
NCHU
67242
NCCU
60633
NTHU
56994
NCU
51062
2014-05NTU
199683
NTNU
95416
NCKU
87747
ASIA
73561
TKU
71101
NCTU
70938
NCHU
67269
NCCU
60018
NTHU
56723
NCU
51020
2014-04NTU
199683
NTNU
94802
NCKU
86710
ASIA
73558
NCTU
70938
TKU
70920
NCHU
67269
NCCU
59320
NTHU
56512
NCU
50308
2014-03NTU
199652
NTNU
94193
NCKU
86073
ASIA
73387
NCTU
70938
TKU
70649
NCHU
67252
NCCU
58631
NTHU
55796
NCU
50123
2014-02NTU
199652
NTNU
93523
NCKU
85860
ASIA
73387
NCTU
70938
TKU
69308
NCHU
67022
NCCU
57892
NTHU
54952
NCU
48655
2014-01NTU
198199
NTNU
93466
NCKU
85065
ASIA
73387
NCTU
70938
TKU
67820
NCHU
67022
NCCU
57207
NTHU
54882
NCU
48579
2013-12NTU
198203
NTNU
93159
NCKU
84610
ASIA
73321
NCTU
70937
NCHU
66846
TKU
66623
NCCU
56749
NTHU
54639
NCU
48579
2013-11NTU
198104
NTNU
92893
NCKU
83100
NCTU
70921
TKU
66476
NCHU
66416
ASIA
59050
NCCU
55653
NTHU
54550
NCU
48579
2013-10NTU
198130
NTNU
92431
NCKU
82403
NCTU
70949
TKU
66383
NCHU
62613
ASIA
59018
NCCU
55145
NTHU
54525
NCU
48513
2013-09NTU
198130
NTNU
92260
NCKU
78397
TKU
65855
NCHU
62577
ASIA
58900
NCTU
57742
NCCU
54854
NTHU
54495
NCU
48122
2013-08NTU
198045
NTNU
91784
NCKU
77410
TKU
65709
NCHU
62891
ASIA
58900
NTHU
54385
NCCU
52932
NCTU
48260
NCU
48122
2013-07NTU
198049
NTNU
91662
NCKU
77078
TKU
65549
NCHU
61887
ASIA
58696
NTHU
54159
NCCU
52818
NCU
46962
NCTU
46409
2013-06NTU
198049
NTNU
90976
NCKU
74662
TKU
65408
NCHU
61750
NTHU
53690
NCCU
52404
NCU
46745
NCTU
46372
CMU
44678
2013-05NTU
198034
NTNU
90234
NCKU
73701
TKU
65258
NCHU
61347
NTHU
53686
NCCU
52102
NCU
46684
NCTU
46372
CMU
44560
2013-04NTU
198034
NTNU
90034
NCKU
73173
TKU
64900
NCHU
58805
NTHU
53654
NCCU
51726
NCU
46262
NCTU
45644
CMU
44093
2013-03NTU
195358
NTNU
89052
NCKU
72193
NCHU
69483
TKU
63054
NTHU
53641
NCCU
51362
NCU
46260
NCTU
45568
CMU
43937
2013-02NTU
188852
NTNU
88382
NCKU
71339
NCHU
69483
TKU
61996
NTHU
53359
NCCU
50824
NCU
46074
NCTU
45553
CMU
43679
2013-01NTU
188736
NTNU
88382
NCKU
71074
NCHU
69489
TKU
61941
NTHU
53357
NCCU
50621
NCU
45834
NCTU
45555
NSYSU
43578
2012-12NTU
187851
NTNU
88134
NCHU
73241
NCKU
67464
TKU
61133
NTHU
52245
NCCU
50316
NCU
45572
NCTU
45554
NSYSU
43578
2012-11NTU
187240
NTNU
86859
NCKU
64800
NCHU
61067
TKU
60758
NTHU
52053
NCCU
50115
NCTU
45554
NCU
44901
NSYSU
43578
2012-10NTU
186665
NTNU
86799
NCKU
62724
NCHU
60918
TKU
60563
NTHU
52036
NCCU
49071
NCTU
45554
NCU
44728
NSYSU
43578
2012-09NTU
184572
NTNU
86771
NCKU
62716
TKU
60323
NCHU
59396
NTHU
52031
NCCU
47557
NCTU
45553
NSYSU
43578
CMU
42539
2012-08NTU
185024
NTNU
86516
NCKU
62709
TKU
60094
NTHU
51703
NCHU
50524
NCCU
47500
NCTU
45545
NSYSU
43578
CMU
42418
2012-07NTU
184572
NTNU
86414
NCKU
62690
TKU
59999
NCHU
51842
NTHU
51626
NCCU
47313
NCTU
45545
NSYSU
43578
CMU
41301
2012-06NTU
183324
NTNU
86414
NCKU
62678
TKU
59933
NCHU
54703
NTHU
51507
NCCU
47299
NCTU
45545
NSYSU
43578
CMU
41203
2012-05NTU
182416
NTNU
86416
NCKU
62591
TKU
59491
NCHU
54411
NTHU
50530
NCCU
46988
NCTU
45545
NSYSU
43522
CMU
40264
2012-04NTU
181957
NTNU
86416
NCKU
62578
TKU
58616
NCHU
54411
NTHU
49326
NCCU
46860
NCTU
45545
NSYSU
43241
CMU
40010
2012-03NTU
181957
NTNU
86416
NCKU
61065
TKU
58205
NCHU
54409
NCCU
46501
NCTU
45545
NSYSU
43241
NTHU
42131
NCU
39687
2012-02NTU
181960
NTNU
86254
NCKU
59240
TKU
58237
NCHU
54409
NCCU
46397
NCTU
45546
NSYSU
43239
NTHU
42124
TMU
38824
2012-01NTU
181728
NTNU
86208
NCKU
59229
TKU
58194
NCHU
54090
NCCU
46385
NCTU
45546
NSYSU
43239
NTHU
42121
TMU
38632
2011-12NTU
181658
NTNU
82848
NCKU
59185
TKU
58188
NCHU
54090
NCCU
46306
NCTU
45546
NSYSU
43238
NTHU
41839
TMU
38530
2011-11NTU
181385
NTNU
79086
NCKU
59173
TKU
57024
NCHU
52737
NCCU
46303
NCTU
45546
NSYSU
43238
NTHU
41432
TMU
38505
2011-10NTU
180960
NTNU
65416
NCKU
59172
TKU
57259
NCHU
51137
NCCU
45817
NCTU
45546
NTHU
41096
NSYSU
40732
TMU
38434
2011-09NTU
180553
NCKU
59174
NTNU
53939
NCHU
51137
NCTU
45222
NCCU
45156
TKU
42242
NTHU
41058
NSYSU
40476
TMU
38389
2011-08NTU
180248
NCKU
59171
NCHU
51137
NTNU
48055
NCCU
44712
NTHU
40927
NSYSU
40389
TKU
39914
TMU
38258
CMU
36492
2011-07NTU
179721
NCKU
56648
NCHU
51126
NTNU
45082
NCCU
44691
NTHU
40494
NSYSU
40240
TKU
39068
TMU
38164
CMU
35446
2011-06NTU
179324
NCKU
56001
NCHU
51052
NCCU
44549
NTNU
44504
NSYSU
40074
NTHU
39837
TKU
38354
TMU
37943
CMU
34999
2011-05NTU
177443
NCKU
55427
NCHU
51037
NCCU
44547
NSYSU
39817
TKU
38049
NTHU
37824
TMU
37357
NCU
34362
CMU
34012
2011-04NTU
176592
NCKU
54478
NCHU
51037
NCCU
44521
NSYSU
39817
TKU
37617
TMU
37193
NTHU
35464
NCU
34175
CMU
33776
2011-03NTU
176329
NCKU
53925
NCHU
51037
NCCU
44520
NSYSU
39817
TKU
37614
TMU
36807
NCU
34135
CMU
33752
NTHU
33152
2011-02NTU
176106
NCKU
53918
NCHU
51003
NCCU
44487
NSYSU
39817
TKU
37612
TMU
35779
NCU
34135
CMU
33447
CYCU
32633
2011-01NTU
172918
NCHU
51001
NCKU
50462
NCCU
44486
NSYSU
39817
TKU
37610
TMU
35319
NCU
34135
CMU
33336
CYCU
32633
2010-12NTU
175968
NCHU
51004
NCKU
49209
NCCU
44385
NSYSU
39817
TKU
37607
TMU
34193
NCU
34135
CMU
32791
CYCU
32633
2010-11NTU
178069
NCHU
51001
NCKU
49231
NCCU
42751
NSYSU
39817
TKU
36805
CYCU
32633
CMU
32024
TMU
32008
NTHU
31358
2010-10NTU
178191
NCHU
51001
NCKU
48387
NCCU
41946
NSYSU
39817
TKU
36804
NTHU
31358
TMU
31284
CMU
31122
CYCU
30829
2010-09NTU
167265
NCHU
51001
NCKU
48364
NSYSU
39817
NCCU
39043
TKU
36784
TMU
30307
CMU
29961
NCU
27835
NTHU
27373
2010-08NTU
152349
NCHU
51002
NCKU
48366
NSYSU
39817
NCCU
37828
TKU
34970
TMU
28545
NCU
27835
YM
27163
CYCU
26679
2010-07NTU
151465
NCHU
51002
NCKU
48056
NSYSU
38865
NCCU
37769
TKU
34621
NCU
27650
YM
27167
CYCU
26679
TMU
26275
2010-06NTU
149422
NCKU
66473
NSYSU
38865
NCCU
36181
TKU
34620
YM
27188
NTHU
26267
NCTU
25417
TMU
25171
NCU
24998
2010-05NTU
146396
NCKU
65715
NSYSU
38816
NCCU
35621
TKU
34615
YM
26469
NTHU
26267
NCTU
25380
NCU
24166
TMU
24070
2010-04NTU
140540
NSYSU
37558
NTHU
26267
NCTU
25379
YM
25042
NCU
23776
TMU
22693
NTUST
12610
CHNA
11442
ASIA
8887
2010-03NTU
140357
NSYSU
37110
NCTU
25378
YM
24723
NCU
23655
TMU
21743
NTUST
12603
CHNA
11259
ASIA
8418
KSU
8000
2010-02NTU
140119
NCTU
25319
NCU
23655
TMU
21416
NTUST
12006
CHNA
11065
ASIA
7671
KSU
7344
PCCU
2520
NHRI
1991
2010-01NTU
139426
NCTU
25302
TMU
20643
NTUST
11772
CHNA
11064
ASIA
7596
PCCU
2520
NHRI
1994
NPUE
935
KYU
228
12345678910