English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2819518  
造访人次 :  28839440    在线人数 :  280
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 1303251-1303275 / 1322029 (共52882页)
<< < 52126 52127 52128 52129 52130 52131 52132 52133 52134 52135 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
黃永志 2
黃永忠 3
黃永慈 7
黃永慧 2
黃永慶 8
黃永成 13
黃永成(Yung-Cheng Huang) 1
黃永承 1
黃永政 9
黃永敬 2
黃永文 4
黃永文, 邱英祧 1
黃永新 2
黃永方 1
黃永旺 13
黃永昆 1
黃永昇 4
黃永昌 10
黃永明 7
黃永昕 1
黃永昱 1
黃永智 1
黃永杰 3
黃永東 2
黃永松 7

显示项目 1303251-1303275 / 1322029 (共52882页)
<< < 52126 52127 52128 52129 52130 52131 52132 52133 52134 52135 > >>
每页显示[10|25|50]项目