English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2812361  
造访人次 :  22494532    在线人数 :  344
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 1274876-1274900 / 1276196 (共51048页)
<< < 50991 50992 50993 50994 50995 50996 50997 50998 50999 51000 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
林湘庭 1
林湘蘋 1
林湧順 2
林源哲 1
林滿紅 1
林漢庭 1
林漢綸 1
林澤愷 1
林澤民 4
林濬南 1
林濰榕 2
林火旺 1
林灼榮 2
林炎成 1
林炎成(Lin, Yen-Cherng) 1
林炘照 1
林炳勳 1
林為成 1
林為森 2
林烘煜 7
林烜輝 1
林煜書 1
林照峰 1
林照珽 1
林熙禎 1

显示项目 1274876-1274900 / 1276196 (共51048页)
<< < 50991 50992 50993 50994 50995 50996 50997 50998 50999 51000 > >>
每页显示[10|25|50]项目